Aplikim online për shprehje interesi për pjesëmarrje në Ankand


Kategoria e Ankandit për të cilin po aplikoni: *
Emri i Subjektit/Individit: *
Personi i Autorizuar (Emër / Mbiemër): *
NUIS (nëse jeni Subjekt):
Adresë email:
Nr. Kontakti (telefon celular): *
Nr. Kontakti alternativ (Telefon Fiks):
 

Përshkrimi i aseteve për secilën kategori gjendet e detajuar në tabelën e mëposhtme:

Nr. Kategoria/Klasa e aseteve Përshkrimi i aseteve
I Materiale/pajisje për stacionet Kontenierë
II Pajisje telekom (TELCO) Multiplekser, Pajisje mikrovalesh (MW), Antena GSM, Antena (MW), HLR, MSS, MGW, SGSN, GGSN, Repetirorë, BTS, BSC, RNC, NMS, VAS, Pajisje të tjera të sistemit Core, Sistemi të kontrollit të aksesit, DCN, ODF &DDF, Backbone, gjeneratorë, transformatorë, sisteme të furnizimit me energji për centralin dhe stacionet, bateritë, sistemet e kondicionimit për centralin, sistemi kondicionimi për stacionet, vegla për RAN.
III Mobilje Mobilje zyrash dhe dyqane (tavolina, karrige, dollapë, sirtarë, etj) si dhe pajisje të tjera mobilimi.
IV Pajisje IT Fotokopje, MFP printera, UPS, Servera, Ruter, switch të rrjetit, Rack, Skaner, pika aksesi, pajisje të tjera IT etj
V Mjete transporti Automjete
VI Platforma Platforma VAS, Platforma NMS, Core, BSC, RNC, CRM, Billing, OSS dhe platforma të tjera administrative

Pas plotësimit të aplikimit më sipër, personat e autorizuar do të kontaktohen nga PLUS.

Kontakt për PLUS:

PLUS Communication Sh.A.
Rr. e Kavajës, pranë ish-kombinatit të drurit “Misto Mame”
Tiranë, Shqipëri
E-mail: asete@plus.al